Shabu City

Shabu City

Location: Metro West Town, Kallapapruek road, Bangkok

Year: 2015