PB House

PB House

Location: Pradist Manutham road, Bangkok

Year: 2013-2015