Ficus Lane Condominium

Ficus Lane Condominium

Location: 3rd Floor, Sukhumvit Soi 44/1, Bangkok
Year: 2006