J house

J house

Location: Prachachuen, Bangkok
Year: 2007